مجموعه دسته بندی‌های کتاب بهاردرباره کتاب بهارگسترۀ‌ کتاب‌ها در کتاب بهار حوزه‌های‌ مختلفی‌ را در بر می‌گیرد؛

از فرهنگ‌نگاری‌ تا فلسفه، و از تاریخ‌ و سیاست‌ و حقوق‌ و روان‌شناسی‌ تا ادبیات‌ داستانی‌ و کلاسیک.
افتخارات  • همایش زبان فارسی
  • همایش زبان شناسی
  • همایش مجموعه فرهنگ ها
  • همایش فرهنگ نویسی
  • همایش تجارت الکترونیک
  • همایش دستور گفتاری


چکیده پر فروش ترین کتاب‌ها

تماس با ما

1تحول آوایی واژ‌ه‌های عربی در فارسی

در این کتاب به تحولات آوایی واژ ههای عربی در فارسی امروز، چه در فارسی رسمی و چه در فارسی گفتاری، پرداخته و تبدیل، حذف و یا اضافه شدن وا جها بررسی شده است.

در بخش اول کتاب، تحولات وا جها بر اساس آوانگار لاتینی آ نها و به ترتیب الفبایی لاتینی آمده است. در بخش دوم نیز فهرست الفبایی واژ ههای بررسی شده به همراه تلفظ و اصل عربی آن ها به دست داده شده است

2واژه سازی در زبان فارسی

موضوع این کتاب ارائه انگاره ای (مدلی) برای واژه سازی در زبان فارسی است.

واژه سازی بخشی است از نظام زبان که به همراه واژگان, نحو, و تصریق مجموعا نظام دستوری زبان را می سازند. نظام دستوری نیز به همراه دو نظام واجی و معنایی مجموعا ساختار نظام زبان را تشکیل می دهند.

واژه سازی بخشی است از نظام زبان که به همراه واژگان, نحو, و تصریق مجموعا نظام دستوری زبان را می سازند. نظام دستوری نیز به همراه دو نظام واجی و معنایی مجموعا ساختار نظام زبان را تشکیل می دهند.

3زبان فارسی در گذر زمان

این کتاب مشتمل بر بیست مقاله در مورد مسائل آوایی-واجی و صرفی-نحوی زبان فارسی و نیز رابطۀ گوی ششناسی و زبا نشناسی تاریخی، گون ههای فارسی-یهودی ایران، و تاریخچۀ فرهنگ نویسی عامیانه است.

این کتاب مشتمل بر بیست مقاله در مورد مسائل آوایی-واجی و صرفی-نحوی زبان فارسی و نیز رابطۀ گوی ششناسی و زبا نشناسی تاریخی، گون ههای فارسی-یهودی ایران، و تاریخچۀ فرهنگ نویسی عامیانه است.

4ترکیب در زبان فارسی

ترکیب پر بسام دترین روش واژه سازی - عالمانه و غیر عاملانه - در زبان فارسی است. در این کتاب، واژ ههای مرکب باتوجه به ساختار و روابط نحوی-معنایی عناصر سازندۀ آن ها با یکدیگر طبقه بندی شده و الگو های بسیار کم بسامد نیز در نظر گرفته شده اند.

ترکیب پر بسام دترین روش واژه سازی - عالمانه و غیر عاملانه - در زبان فارسی است. در این کتاب، واژ ههای مرکب باتوجه به ساختار و روابط نحوی-معنایی عناصر سازندۀ آن ها با یکدیگر طبقه بندی شده و الگو های بسیار کم بسامد نیز در نظر گرفته شده اند.

5زبان فارسی در گذر زمان

این کتاب مشتمل بر نه مقاله در مورد مسائل آوایی-واجی و صرفی-نحوی زبان فارسی _ از دورۀ باستان تا دورۀ نو _ است.

این کتاب مشتمل بر نه مقاله در مورد مسائل آوایی-واجی و صرفی-نحوی زبان فارسی _ از دورۀ باستان تا دورۀ نو _ است.

کتاب بهار

انتشارات


تلفن : 021 - 77524781

ایمیل : info@baharbooks.ir